Gorenje za hubičku

Abyste získali některý z těchto malých spotřebičů za pouhých 20% jeho ceny, stačí si jen od 1. 10. do 15. 12. 2021

1.

Pořídit nový vestavný spotřebič Gorenje – myčku, troubu, chladničku, varnou desku, mikrovlnnou troubu nebo jejich kombinaci* v minimální hodnotě 9 999 Kč s DPH.

2.

Zaregistrovat spotřebič a doklad o nákupu na gorenje.live 

3.

Nákup spotřebičů musí být uskutečněn

od 1. 10. do 15. 12. 2021. 

Doklad o zaplacení musí být doručen nejpozději

dne 31. 12. 2021. 

Slevový kód je možné uplatnit nejpozději

do 15. 1. 2022. 

Registrace účtenky

 

*Kombinace vestavných spotřebičů musí být uvedena na jedné účtence.

Už jste si vybrali svůj vestavný spotřebič?

K registraci

 

Pravidla

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
s názvem
„Dopřejte vestavnému spotřebiči druhý, malý do páru se slevou 80%“

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Dopřejte vestavnému spotřebiči druhý, malý do páru se slevou 80%“ (dále jen „Akce“). Pořadatelem Akce je GORENJE spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha, IČ: 40612244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Organizátorem akce je společnost Innovate, s.r.o., se sídlem Bělehradská 237/11, 140 00 Praha 4, IČ: 26705745 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598 (dále jen „Organizátor“).
 3. Akce probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání akce“) od 1. 10. 2021 do 15. 12. 2021 (dále jen „Doba konání akce“).

 

II. Účast v Akci

 1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která splní dále uvedené podmínky Akce.

 

III. Podmínky účasti v Akci

 1. Akce se může zákazník zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek:

  a. zakoupení akčního velkého vestavného spotřebiče GORENJE myčky, trouby, lednice nebo varná desky nebo jejích kombinací (kombinace vestavných spotřebičů musí být uvedena na jednom daňovém dokladu) v minimální hodnotě 9.999,-Kč vč. DPH, konkrétně jednoho z modelů uvedených v příloze těchto Pravidel (dále jen „akční výrobek“), a to výhradně v Době konání akce.

  b. přihlášení se a řádné vyplnění údajů na webové stránce https://www.gorenje.live/cz/ (dále jen „web“) v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, číslo mobilního telefonu (nezbytné pro dopravce), místo uskutečnění nákupu akčního výrobku (název a přesnou adresu prodejce dle účtenky či faktury nebo název e-shopu), výrobní číslo zakoupeného výrobku a kumulativně naskenování nebo vyfocení dokladu o zaplacení (účtenky, faktury vystavené prodejcem založeným na území České republiky) akčního výrobku a uložení čitelné kopie dokladu na webu nebo její zaslání poštou na adresu Organizátora nebo na emailovou adresu: info@gorenje.live s tím, že doklad o zaplacení musí být doručen nejpozději dne 31. 12. 2021. Zákazník je povinen na žádost Pořadatele prokázat fotografií nákup vestavného spotřebiče či doložit originál účtenky.

 2. Vyplněním údajů na webové stránce https://www.gorenje.live/cz/ účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů.
 3. Pořadatel pro odstranění pochybností uvádí, že vystavení dokladu o zaplacení, jakož i jeho celková úhrada, musí být provedena v Době konání akce.
 4. Každý zákazník se může účastnit Akce (tj. vyplnit údaje na https://www.gorenje.live/cz/ ) tolikrát, kolik zakoupil akční výrobek v Době konání akce. Za každý akční nákup si může zakoupit jeden malý spotřebič se slevou 80 %, výběr spotřebiče provede zákazník po potvrzení správnosti údajů registrace na www stránkách akce https://cz.gorenje.com/spotrebice/akcni-nabidka/c/goofferCZ05 o čemž bude informován e-mailem a současně mu bude zaslán slevový kód ve výši 80% na malý spotřebič, který si sám vybere na https://cz.gorenje.com/spotrebice/akcni-nabidka/c/goofferCZ05

  Pokud bude zákazník nakupovat více malých spotřebičů, které bude mít umístěny v Košíku na stránkách https://cz.gorenje.com/, sleva 80% se po zadání slevového kódu uplatní na ten, který bude mít nejnižší cenu (bude nejlevnější).

 

IV. Průběh Akce a dárek

 1. Po řádné registraci na https://www.gorenje.live/cz/ vyrozumí Organizátor účastníka potvrzujícím emailem (Pořadatel ani Organizátor nezodpovídají za to, že uvedený e-mail nebude doručen, např. z důvodu zaplnění schránky příjemce, odstranění antispamovým filtrem, uvedením chybné e-mailové adresy účastníka apod.).
 2. Organizátor v průběhu Akce předkládá Pořadateli ke schválení seznamy registrovaných účastníků. Organizátor a Pořadatel si vyhrazují 30 dní na prověření nároku na získání slevového kupónu – splnění podmínek akce. Po schválení registrace Pořadatelem získává účastník nárok na nákup jím vybraného spotřebiče se slevou 80 %.

  Všechny spotřebiče budou k dispozici na webu společnosti (https://cz.gorenje.com ).
 3. Výběr spotřebiče bude vždy potvrzen účastníkovi zasláním potvrzovacího e-mailu na jeho uvedenou e-mailovou adresu. Na webu bude vždy uveden aktualizovaný seznam dostupných spotřebičů.
 4. V průběhu konání Akce si Pořadatel vyhrazuje právo na změnu množství a druhu jednotlivých spotřebičů.
 5. Pokud účastník Akce doloží doklad o zaplacení (účtenku, fakturu akční chladničky z akce), ať už elektronicky nebo zasláním její kopie poštou, jeho uvedené údaje budou Pořadatelem Akce schváleny, Organizátor mu pošle slevový kód a účastník Akce si může vybraný spotřebič zakoupit se slevou 80 % na webu https://cz.gorenje.com/ a spotřebič mu bude doručen dle Obchodních a přepravních podmínek kurýrní službou. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození spotřebiče během přepravy. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi akční chladničky dle ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nárok na spotřebič mu nevzniká a v případě, že již spotřebič převzal, je povinen ho vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, doručením na adresu Organizátora. Částka, kterou zaplatil za spotřebič, mu bude vrácena na účet - při platbě převodem z účtu, převedena na kartu, pokud platil kartou nebo po dohodě s účastníkem jinak vrácena. Slevový kód je možné uplatnit nejpozději do 15. 1. 2022.
 6. Dodání zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku účastníka, nese účastník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li Pořadatel povinen dodat zboží na místo určené účastníka při registraci, je účastník povinen převzít zboží při dodání. Odmítne-li účastník převzít zboží, je Pořadatel oprávněn požadovat po účastníkovi úhradu skladného; v případě věci podléhající rychlé zkáze, je Pořadatel oprávněn tuto věc zlikvidovat na náklady účastníka. Pokud si účastník nevyzvedne zboží, které se nepodařilo účastníkovi doručit, do 3 měsíců ode dne, kdy byl vyzván k převzetí zboží, vyhrazuje si Pořadatel právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného; v případě, že si účastník nevyzvedne věc podléhající rychlé zkáze nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byl k převzetí vyzván, vyhrazuje si Pořadatel právo věc prodat a výtěžek použít na úhradu skladného, popř. je Pořadatel oprávněn tuto věc na náklady účastníka zlikvidovat či odstranit. Při převzetí zboží od přepravce je účastník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí účastník zásilku od přepravce převzít.
 7. Společnost Gorenje (Pořadatel) neodpovídá za nedoručení elektronických registračních formulářů, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s akcí nebo jejich dostupností pro účastníky akce.
 8. Tímto informujeme účastníky této Akce, že případné spotřebitelské spory jsou oprávněni řešit subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha. Bližší informace o subjektu poskytujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr Společnost Gorenje (Pořadatel) si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na svých internetových stránkách https://www.gorenje.live/cz/, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
 9. Společnost Gorenje má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z Akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

 

V. Vyloučení z Akce

 1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce. Z Akce jsou dále vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.
 2. Pořadatel, jakož i Organizátor Akce, jsou oprávněni s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož budou mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním, nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí Pořadatele nebo Organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

 

VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce, které se zavazuje plně dodržovat. Zaškrtnutím políčka pro souhlas s pravidly akce bere účastník na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou dle těchto pravidel zpracovány.

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Odesláním registračního formuláře bere soutěžící na vědomí, že pro účely vedení této marketingové akce, je nutné zpracování osobních údajů dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel. Právním základem zpracování je účast v akci potvrzená projevením souhlasu s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Souhlas je nezbytný pro možnost účasti akce. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího bude v rámci akce ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce.

Účelem zpracování je zajištění realizace, organizace, vedení, vyhodnocení marketingové akce a kontrola a předání odměn.

Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu trvání akce a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek akce a pro případ potřeby volby náhradního výherce.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce nejdéle po dobu pěti let od skončení akce.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje soutěžících v rozsahu: registračního formuláře (a to zejména jméno a příjmení, věk, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail), a dále údaj o zapojení se do akce, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o odměně, předání odměny a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem je mimo jiné organizátor akce.

Poučení o právech:

Subjekt (účastník) má práva dle článku 12–23 Nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

Soutěžící, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@gorenje.live

Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že vzhledem k uplatněným právům budou Vaše osobní údaje ve velmi omezením rozsahu (jméno, příjmení, e-mailová adresa) po dobu tří let součástí oddílné evidence uplatněných práv subjektů osobních údajů Gorenje spol. s r.o. / Gorenje real. Podrobnosti o nakládání s osobními údaji společností Gorenje ___ včetně uplatňování Vašich práv naleznete na webových stránkách společnosti (https://cz.gorenje.com/).

Soutěžící může uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je v České republice ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení akce.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu:

V případě, že k tomu soutěžící udělí souhlas (zaškrtnutím příslušného políčka), souhlasí rovněž se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel „Podmínky zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu“. V příloze těchto pravidel soutěžící nalezne podrobné informace o účelu zpracování osobních údajů, poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu a dále informace o příjemcích a orgánu dozoru včetně možnosti podat stížnost.

 

VII. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

 • Nebezpečí škody na odměně přechází na výherce okamžikem předání odměny výherci. Odměny není možné jinak alternativně plnit.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na odměnu a odměna propadá pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.
 • Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku na účast v akci či na výhru od takového účastníka doklady (občanský průkaz, např. za účelem ověření věku).
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v akci. Odměny nezískají účastníci, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání odměny.
 • Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
 • Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly účastníkům způsobeny v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním odměny z akce. Odměny nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou odměnu odměnou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání odměn v případě, že mu odměny nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly akce.
 • Vyobrazení odměny na komunikačních materiálech Akce (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě odměny.
 • Vymáhání účasti v akci či odměn soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním akčních výrobků.
 • Odměny, které nebylo možné v akci rozdělit či přidělit, nebo se nepodařilo je jinak výherci doručit, propadají ve prospěch pořadatele akce k dalším marketingovým či charitativním účelům.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 • Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 • Pořadatel ani organizátor neručí za dostupnost soutěžních výrobků na jednotlivých prodejnách nebo e-shopech.
 • V případě rozporu znění tohoto statutu a zkrácených pravidel má přednost znění těchto úplných pravidel akce.
 • Úplná a závazná pravidla akce jsou dostupná na internetových stránkách www.gorenje.online
 • V případě jakýchkoliv dotazů se účastník může obrátit na infolinku: +420 725 377 703 (po-pá od 12 do 15 hod.) nebo elektronicky na info@gorenje.live.
 • Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 1.10. 2021

Příloha: Seznam akčních výrobků

V Praze dne 22.9.2021